ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

ทักษะหลักในศตวรรษที่ 21

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของกรอบความร่วมมือของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะหลักของผู้เรียน โดยได้มีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังนี้

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป็นส่วนที่เน้นทักษะสำหรับสมรรถนะทางปัญญาขั้นสูงที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ โดยต้องมีการส่งเสริมทักษะดังนี้
 • การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
 • การสื่อสารและการประสานความร่วมมือ (Communication and Collaboration)
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) เป็นส่วนที่เน้นการพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีสำหรับชีวิตประจำวันของพลโลก ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยต้องมีการพัฒนาทักษะดังนี้
 • การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
 • การรู้ทันสื่อ (Media Literacy)
 • การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
3. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and Career Skills) เป็นการกำหนดทักษะภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม เนื่องจากบริบทของการเรียนรู้และบริบทชีวิตจริงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะดังนี้
 • ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
 • ความคิดริเริ่มและการกำกับตนเอง (Initiative and Self-Direction)
 • ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
 • การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability)
 • ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
โดย อนุชา โสมาบุตร 27/4/2013

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น