ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

What is Research-based Learning?

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning: RBL) มีลักษณะที่คาบเกี่ยวระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (enquiry/ inquiry-based learning) กับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางการวิจัย โดยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมสุ่งค้นหาหรือแสวงหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น กำหนดเป็นเด็นและแนะนำเท่านั้น ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ที่ผู้เรียนจะต้องเสาะแสวงหาวิธีการและความรู้เพื่อมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้ set ปัญหาและคอยแนะนำเท่านั้น หรือมีความค้ลายคลึงกับ project work, field-work, case studies เป็นต้น โดยการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หากพิจารณาในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายระดับ ดังนี้


  1. การนำผลการวิจัย มาเป็นเนื้อหาในการสอน กล่าวคือ ผู้สอนนำบทความวิจัยหรือรายงานการวิจัยมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิพากษ์และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการและผลของการวิจัยนั้นๆ
  2. การนำวิธีการทางการวิจัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้สอนกำหนดบทบาทหรือภารกิจในการเสาะแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนของการวิจัย เช่น ให้ผู้เรียนค้นหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล หรือ ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการสังเกต ตั้งปัญหาและตั้งสมมุติฐาน หรือ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลที่สืบค้นมา และสรุปเชื่อโยงสู่การนำไปใช้ เป็นต้น
  3. การกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือหาคำตอบของผู้เรียนด้วยวิธีการทางการวิจัยในสาขาวิชาครบทุกขั้นตอน
  4. การกำหนดภารกิจให้ผู้เรียนทำการวิจัยเพื่อเป็นการเสาะแสวงหารหือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง/เนื้อหาที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น